Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Minulý školní rokautor Mgr. Karel Denk, publikováno 14.10.2015 v 19:22

     Chceme-li hodnotit školní rok na škole tak velké jako je ta naše, nevyhneme se různým úhlům pohledu na dění ve škole.
     První a pro nás učitele a zaměstnance školy nejdůležitější je hodnocení ze strany žáků a rodičů. Každý rok dáváme dotazníky rodičům žáků 3. 5. 7. a 9. tříd. Máme tak poměrně slušný vzorek toho, jak nás rodiče a žáci vnímají. Někteří rodiče to možná považují za zbytečné, ale my se doopravdy snažíme po vyhodnocení dotazníků pracovat na tom, aby problémy, které se objeví, byly odstraněny. Zatím se nám to celkem daří, ale musíme si zároveň přiznat, že prostor pro zlepšení je ještě dostatečně velký. V některých třídách musíme určitě pracovat na tom, aby se děti   ve škole cítily bezpečně a chodily do školy bez obav a strachu z kolektivu, ostatních dětí, učitelů nebo nějakého předmětu. Velká část rodičů vnímá pozitivně naši snahu o zlepšení a myslí si, že celkově se činnost školy zlepšuje. Další nemalá část rodičů by přivítala vydávání čtvrtletního tištěného zpravodaje o činnosti školy. Máme sice pravidelně aktualizované internetové stránky, ale začneme uvažovat o tom, jestli příští školní rok nedáme šanci některým šikovným žákům, aby pod vedením takový čtvrtletník při volnočasových aktivitách připravili. S prací školní jídelny a školní družiny panuje u rodičů i dětí převážně spokojenost. Jídelna v současné době vstoupila do projektu „Zdravá školní jídelna“. Uvidíme, jaká bude reakce strávníků   na nové kombinace surovin a způsoby přípravy jídel. Vybavení školy je mezi rodiči i žáky vnímáno také velmi dobře. I zde se snažíme situaci neustále vylepšovat. Podařilo se nám pod záštitou města společně s ostatními klatovskými školami uspět s projektem na modernizaci vybavení školních dílen, učebny mechatroniky a učebny informatiky na 1. stupni. Změnu poznají žáci už příští školní rok.

     Druhé a neméně důležité je hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání. Naši spokojenost s většinou žáků bohužel zastiňují výsledky a chování části žáků, kteří nemají o školu zájem, nejsou ochotni se chovat podle pravidel a tím ruší  a znepříjemňují život nejen spolužákům. Snažíme se s těmito žáky pracovat. Ve spolupráci s výchovným poradcem a třídním učitelem žádáme o pomoc i jejich rodiče, PPP a OSPOD, někdy s úspěchem, někdy bohužel bezúspěšně. I zde se snažíme o zlepšení tak, abychom nesnižovali požadavky na kvalitu výstupu, ale úspěšnost není stoprocentní. Bez pomoci samotných žáků a jejich rodičů má naše snaha jen minimální účinky.

     Nedávné pokusné ověřování ČŠI pro žáky 9. tříd v přírodovědném a společenskovědním základu ukázalo, že naši žáci mají průměrné znalosti. Potěšilo nás, že žádný z našich žáků neskončil mezi nejslabšími a naopak někteří měli výsledky i velmi dobré. Po odchodech nejlepších dětí z 5. a 7. tříd na gymnázium považujeme tento výsledek za dobrý. Radost nám udělal i druhý rok závěrečných prací žáků devátých tříd. Úroveň  a kvalita prací i projevu při prezentaci své práce byla proti předcházejícímu roku u všech žáků znatelně vyšší.

     Samozřejmě nemohu zapomenout  ani na spolupráci se zahraničními školami a jazykové vzdělávání. Školní rok 2014/15 byl v této oblasti velmi pestrý. Zvlášť němčináři měli díky společnému projektu s družební Konrad-Adenauer-Schule napilno. Již 20 let spolupracuje naše škola se školou v německém Rodingu. Uskutečnili jsme mnoho společných akcí. Jednou z nich byla vlastnoruční výroba loutek a následné loutkové představení ve třech jazycích pro malé žáky z Klatov i Rodingu. Tři roky trvající projekt dal našim žákům možnost získat nové kamarády a používat v praxi jazyky, které se učí. Byla to pro ně zajímavá zkušenost – pobyt v německých rodinách, hraní divadla před diváky, spolupráce s cizinci a především nutnost domluvit se cizím jazykem v nejrůznějších situacích. Další, pro žáky neméně zajímavou a atraktivní aktivitou,  bylo pokračování v květnu 2015 společným projektem „Prevence násilí a závislostí“. 15 českých a 15 německých dětí s doprovodem svých učitelek strávilo týden v Bergschule Jura alpin v Hirschbachu. Na programu byly společné aktivity na téma násilí, předcházení konfliktům, závislosti, vztahy mezi lidmi. Vše probíhalo v týmovém duchu. Nejprve teoreticky – řešením různých situací, pak prakticky – od překonávání překážek  po společné slézání skal. Naše děti dokázaly, že si dovedou poradit i v naprosto neočekávaných situacích. A pokud jim k dorozumění nestačila němčina nebo angličtina, pomohly si rukama i nohama.
     Podobně jako další školy na Klatovsku i naše škola již poněkolikáté uspořádala výlet do Velké Británie. Letos se zájezdu zúčastnilo 45 žáků 7. až 9. ročníku. Během několika dnů měli žáci možnost na vlastní oči vidět místa, o kterých se učí při hodinách angličtiny. Velkým přínosem bylo ubytování v anglických rodinách, kde si mohli žáci procvičit své znalosti angličtiny.
     Ani ruštináři ale nezůstávají pozadu. Kromě řady úspěchů v přehlídce ARS POETICA se podařilo ve škole uspořádat historicky první TELEMOST. První videokonference v ruštině na naší škole přes Skype online se uskutečnila ve čtvrtek 4. června. Technika zapracovala na výbornou, spojení do našeho družebního města Polevského, do školy číslo 17 pracovalo bezvadně. Nejlépe vystihne atmosféru při videokonferenci vyjádření jednoho z účastníků: „Nejvíce se mi líbilo, jak jsme česky zpívali ruským přátelům. Také jsme si povídali o městě Klatovy, o škole. Děti, které vyhrály celostátní kolo a byly v Praze na festivalu Ars Poetika- Puškinův památník, dokonce zahrály vítěznou scénku.“

     S výchovou souvisí i trávení volného času našich žáků. Myslíme si, že je to velmi důležité pro jejich bezproblémovou budoucnost. Nabízíme jim řadu volnočasových aktivit prostřednictvím kroužků.  Velký zájem je  o kroužky se sportovním zaměřením (florbal, košíková na 1. stupni, běžecký kroužek), populární je také kroužek ručních prací a kroužek sborového zpěvu. Rodičům doporučujeme, aby děti měly volný část vyplněný nějakou smysluplnou činností a nevěnovaly se jen počítačovým hrám, sledování televize nebo poflakování po městě. V příštím školním roce nabídneme dětem ve školní družině hodinu pohybu navíc. Naše škola byla vybrána pro pokusné ověřování programu MŠMT.

     Řada školních aktivit má charakter nepravidelné činnosti. Pořádáme širokou škálu školních sportovních i vědomostních soutěží a jiných akcí. Den jazyků, Den Země, celoroční soutěže v dějepisu, a německém jazyce, přebory školy ve florbalu, šplhu, sálovém softbalu, stolním tenisu a atletice, vánoční a velikonoční dílny, vánoční laťka, den na sněhu a řada projektových dní na 1. stupni, maškarní karneval školní družiny a masopust v 8. třídách. Žáci pátých tříd pokračují v tradiční adopci zvířete v ZOO Plzeň a školní družina pomáhá útulku pro opuštěné domácí mazlíčky. Popsat vše by vydalo na samostatný článek.          

            A kde jsou tedy ty výsledky? Všichni ve škole - žáci, učitelé i rodiče - by měli vědět, že výsledek v podobě známky je až na druhém místě. Všichni nemohou být výborní ve všech předmětech a umět a znát vše. Ti, co dokážou překonat překážku v podobě předmětu který jim nejde, dělá jim problémy nebo je jenom nebaví, si zaslouží stejnou pochvalu jako ti, kterým jde učení snadno. A výsledkem nemusí být jen 1 na vysvědčení, klidně to může být i 4, protože lépe už to nešlo. Ideálním výsledkem vzdělávání pro nás není žák se samými 1, ale žák, který se chce učit, chce se zlepšovat, má touhu po vědění a ve škole ho to baví. Nedostatečná se tak stává nejen vyjádřením stavu kompetencí, ale také vyjádřením vztahu žáka ke školní práci. Velmi nás mrzí, že takových žáků je z našeho pohledu stále dost. Z 5% neúspěšných se snad po opravných zkouškách aspoň část přesune na stranu úspěšných.

       Třetím pohledem na školu je, jak jsme vnímáni širší veřejností, jak spolupracujeme s ostatními institucemi a jak se dokážeme prezentovat nejen na veřejnosti. Vezměme to od konce. O internetových stránkách už řeč byla. Snažíme se, aby články ze života školy vycházely i v místním periodickém tisku, pěvecký sbor prvního stupně pod vedením Mgr. Ireny Honzíkové vystupuje na většině akcí pořádaných městským úřadem. Pořádáme ve spolupráci s AŠSK, Domem dětí a sportovními organizacemi ve městě řadu soutěží. Pořádáme všechny školní basketbalové soutěže od 1. do 9. tříd až do okresního kola, okresní kolo olympiády v Nj, okresní kolo atletického čtyřboje a okresní kolo atletického trojboje.    Naši žáci se řady soutěží také účastní. Ve školním roce 2014/15 dosáhli řady úspěchů. Za všechna umístění na medailových pozicích v okresních a krajských kolech sportovních a vědomostních soutěží bych chtěl jmenovat 1. místo Markéty Malachovské v krajském kole olympiády v Aj, už zmiňované vítězství na festivalu Ars Poetika - Puškinův památník v Praze, 2. místo Petra Nováčka v krajském kole čtenářské soutěže 2. a 3. tříd, 3. místo starších dívek v celostátním finále Poháru ministra školství v basketbalu, 1. místo Sebastiana Maláta v krajském kole přespolního běhu, 1. místo ml. žáků v krajském finále Poháru rozhlasu a z posledních úspěchů vítězství našeho žáka Daniela Schwarze na olympiádě dětí a mládeže ve skoku vysokém.                                                   

     Spolupráce s ostatními institucemi nám pomáhá zatraktivnit a zpestřit výuku a vzdělávání. Z celé řady bych vybral spolupráci se Střední zemědělskou a potravinářskou školou a Gymnáziem Klatovy při výuce přírodovědných a technických oborů formou kroužků a laboratorních prací. Dále  nás těší úzká spolupráce s Klatovským Muzeem, Galerií u Bílého jednorožce, SDS Klatovy a MKS. Naši žáci v doprovodu učitelů navštěvují řadu akcí pořádaných těmito klatovskými institucemi a rozšiřují si tak své kulturní i společenské povědomí a obzory.

            Školní rok 2014/2015 byl naplněný pestrou prací, různorodými činnostmi, zajímavými hrami, pěkným fair soutěžením a kvalitní zábavou, které vedly k jednomu cíli. Vzdělávat a vychovávat jak nejlépe to umíme všechny žáky dle našeho ŠVP – Škola pro všechny. 

Fotografie a další informace ke zmíněným akcím najdete v našem archívu, na stránkách Partnerská škola v Německu, Akce a úspěchy školy a ve fotogalerii školy.

(Výňatek z výroční zprávy školy za školní rok 2014/15.)