Základní škola Plánická Klatovy

Vnitřní řád ŠD

Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činnosti se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce, pokud se této činnosti neúčastní plný počet přijatých žáků.
 
I.    Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanovením Školského zákona, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny.
Pokud žák narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení z družiny.      

Žák má právo

 • Na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání.
 • Na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času, na dodržování základních psychohygienických podmínek.
 • Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj.
 • Na vyjádření vlastního názoru.
 • Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

Žák je povinen

 • Řádně docházet do družiny, pokud byl přijat k pravidelné docházce.
 • Dodržovat vnitřní řád školní družiny, dohodnutá pravidla chování, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s kterými byl prokazatelně seznámen.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
 • Neopouštět prostory družiny a její oddělení.
 • Nepřítomnost v ŠD doložit žádostí o uvolnění a předat vychovatelce osobně nebo prostřednictvím třídní učitelky.
 • Respektovat práva druhého, vyjadřovat se slušně, nedopustit se násilí vůči druhému, neponižovat, nezesměšňovat či jinou formou neomezovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů.
 • Nenosit do družiny předměty, které nesouvisí s činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 • Chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé.
 • Nenosit do družiny cennosti, vyšší obnos peněz – škola neručí za jejich případnou ztrátu či odcizení.
 • Hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny bez zbytečného odkladu.
 • Chodit čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti, udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

Zákonní zástupci jsou povinni

 • Doložit nepřítomnost žáka žádostí o uvolnění (jméno, datum, čas odchodu, převzetí odpovědnosti za samostatný odchod, podpis zákonného zástupce).
 • Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti družiny.   
 • Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
 • Uhradit platbu za zájmové vzdělávání v souladu se směrnicí pro úplatu ŠD.
 • Respektovat ustanovení vnitřního řádu družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem družiny.

  II.    Provoz a vnitřní režim  

Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.


Přihlašování, odhlašování a vyloučení

 • O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • Do školní družiny jsou přijímáni k pravidelné docházce žáci l. stupně (přednostně žáci 1.- 2.tříd zaměstnaných rodičů; u žáků ostatních ročníků se bude postupovat individuálně) na základě přihlášky.
 • Jakékoli změny v rozsahu docházky žáka, způsobu a doby odchodu, sdělí rodiče vychovatelce písemně. Neučiní-li tak, bude se vychovatelka řídit přihláškou. Písemně rodiče oznamují také předem známou nepřítomnost žáka ve školní družině s použitím školního formuláře (viz. školní řád). Dojde-li k nevyzvednutí žáka do 16.30 hod., vychovatelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce a vyčká jeho příchodu. Nestane-li se tak do 30 minut po skončení provozu, kontaktuje Policii ČR a vyčká se žákem až do učinění dalších opatření.
 • Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.


III.    Organizace činnosti


Provozní doba a zajištění prostor pro činnost

 • Provoz školní družiny je denně. Ranní provoz na budově 208: pondělí až čtvrtek 6.30 - 8.45, pátek 6.30 - 7.40.; na budově 133: pondělí až pátek 6.45 - 7.40; na budově 194: pondělí až pátek 6.45 - 7.40. Ráno přichází děti do školní družiny do 7.30 hod. Pro ranní provoz je vedena doplňková dokumentace. Odpolední provoz probíhá pouze na budově 208: pondělí až pátek 11.40 - 16.30. 
 • Školní družina je v provozu po celý školní rok. V době prázdnin se žáci (provoz je celodenní za úplatu 10 Kč/den, cena oběda se stanoví dle příslušné školní jídelny) z jednotlivých školních družin spojují a MěÚ v Klatovech určí, která školní družina zůstává v provozu. Podmínkou provozu je alespoň 5 přihlášených žáků ze všech škol.
 • ŠD se realizuje formou pravidelnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a příležitostnou, umožňuje žákům odpočinkovou činnost a přípravu na vyučování  s využitím otevřené nabídky spontánních činností. V době od 13.45 – 15.00 jsou zařazeny výtvarné činnosti, vycházky, aktivní pohyb mimo školní družinu. V této době není možné žáky vyzvedávat – pouze po domluvě s danou paní vychovatelkou. Po 15. 00 se spojují 1. a 2. oddělení ŠD a 3. a 4. oddělení. Po 15.30 se zbytek dětí spojí do jednoho oddělení.
 • Učitelé podávají informace o veškerých změnách, které zasahují do provozu ŠD (změny rozvrhu, akce třídy, zrušení kroužků).
 • Družina má kapacitu 180 žáků v 6 odděleních.
 • Oddělení ŠD jsou věkově smíšená.
 • Činnosti ŠD probíhají zejména ve vlastních prostorách budovy 208/I, dále ŠD využívá počítačovou učebnu 133/IV,  tělocvičnu 133/IV, hřiště 133/IV a tělocvičnu na Vodojemu.

Docházka do školní družiny a pohyb žáků v prostorách školy

 • Oddělení školní družiny se naplňují do počtu 30 žáků. Činnosti školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do školní družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do oddělení. Při ranním provozu zodpovídá ŠD za žáky jejich vstupem do oddělení. Jejich návštěvnost je zapisována do docházkového sešitu.
 • Žáci, kteří navštěvují ZUŠ v budově školní družiny, z 1. – 3. tříd odcházejí samostatně dle přihlášky do ŠD ostatní žáci přebírají vedoucí zájmových ůtvarů, po ukončení zájmového útvaru  předávají žáky vychovatelkám. Žáci 4. a 5. tříd dochází na zájmové útvary samostatně.
 • Rodiče nebo zákonní zástupci sdělí na přihlášce rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny. Rodiče přebírají za žáka odpovědnost i v případě že ho vyzvedne jimi pověřená osoba; a to i tehdy, že touto osobou bude starší sourozenec. Jakékoli změny v rozsahu docházky žáka, způsobu a doby odchodu, sdělí rodiče vychovatelce písemně. Neučiní-li tak, bude se vychovatelka řídit přihláškou.
 • Školní družina poskytuje služby za úplatu (viz. § 123 zákona č.561/2004 Sb.). Výši úplaty odsouhlasila Rada města Klatov - činí 150,- Kč měsíčně. Tato částka musí být zaplacena do 15. dne v měsíci. V případě nezaplacení poplatku nemůže žák školní družinu navštěvovat. Úplata může být snížena nebo prominuta, jsou-li splněny podmínky §11 odst. 3 vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Úhrada může být provedena ve 3 splátkách: k 15. září 450,- Kč za měsíce září – listopad, k 15. prosinci 450,- Kč za měsíce prosinec – únor a k 15. březnu 600,- Kč za měsíce březen – červen. Potvrzení o úhradě vydá vedoucí vychovatelka.

 Pravidla kontaktu se zákonnými zástupci

 • Zákonní zástupci jsou seznámeni s pravidly ŠD první školní den prostřednictvím informačního letáčku, s řádem a směrnicí pro úplatu jsou prokazatelně seznámeni v měsíci září.
 • Dotazy a připomínky k provozu lze konzultovat s vychovatelkami jednotlivých oddělení v osobním kontaktu při vyzvedávání žáků nebo s vedoucí vychovatelkou telefonicky nebo prostřednictvím e mail adresy uvedených v informačním letáčku.
 • Zákonným zástupcům je nabízena účast na akcích ŠD.

Stravování, pitný režim

 • Stravné si zákonní zástupci zajišťují samostatně, stejně tak i odhlašování obědů.
 • Pokud jsou žáci 1. a 2. třídy po obědě, může žák 3. – 5. třídy na základě souhlasu rodičů odejít na oběd a zpět samostatně (ve skupině z jednotlivých oddělení).
 • Pitný režim je zajištěn ve spolupráci s rodiči.

  IV.    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Vychovatelky na začátku školního roku provedou prokazatelné poučení o bezpečnosti a pravidlech ŠD.
 • Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob při všech činnostech a prostorách užívaných školní družinou.
 • Respektuje pokyny vychovatelky a bez jejího vědomí se nevzdaluje ani neodchází z ŠD.
 • V případě úrazu neprodleně oznámí tuto skutečnost své vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci, informuje rodiče zraněného žáka o úraze a sdělí, jaká opatření učinila, úraz nahlásí zástupci ředitele pro 1. stupeň.
 • Vychovatelky přihlížejí k fyziologickým potřebám žáků a vytvářejí podmínky pro jejich zdravý  vývoj a předchází vzniku rizikového chování, poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, neotvírají okna.


V.    Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků

 • Žák zachází s majetkem šetrně, při úmyslném poškození hradí vzniklou škodu.
 • Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.    
 • Žáci odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

 Klatovy  1. 9. 2014                                                                                                 Mgr. Karel Denk, ředitel školy